Koje porezne promjene nas očekuju u 2020.?

Koje porezne promjene nas očekuju u 2020.godini?

Koje porezne promjene nas očekuju u 2020.godini?


Nova godina - sve se mijenja, pa tako i zakon. Što možemo očekivati u 2020. od nadležnih vlasti? Hoće li promjene biti pozitivne ili negativne? Kako za koga! Saznajte u nastavku  koje porezne promjene nas očekuju u 2020.godini! 

Većinom svi pola puta kroz godinu doznamo promjene u plaćama, poreznim promjenama/reformama i slično, a kako bismo izbjegli problem neadekvatne informiranosti - donosimo Vam na vrijeme nove porezne promjene koje nas očekuju. 


ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Naime, od 1.siječnja, 2020. na snagu dolaze novi zakoni i porezne promjene koji bi potencijalno mogli promijeniti iskustva pojedinih poslodavaca/posloprimaca. Jedan o njih je i izmjena u zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Dakle, što očekujemo?

   • Smanjenje stope PDV-a sa 25% na 13% za pripremanje i usluživanje jela i slastica u ugostiteljskim objektima i izvan.
   • Primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama povećava se s 3.000.000,00 kuna na 7.500.000,00 kn
   • Porezni obveznici koji to žele moći će u 2020.godini koristiti tu mogućnost
   • Rok za prijavu promjene je 20.siječanj, 2020.


ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Olakšice mladima do 30 godina:

 • Za mlade do 25 godina života smanjit će se obveza poreza na dohodak utvrđena po osnovi nesamostalnog rada za 100% i to za oporeziv dohodak od nesamostalnog rada do iznosa 360.000,00 kn
 • Za mlade od 26 do 30 godina života smanjit će se obveza poreza na dohodak utvrđena po osnovi nesamostalnog rada za 50% i to za oporeziv dohodak od nesamostalnog rada do iznosa 360.000,00 kn - na godišnjoj poreznoj prijavi

Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje:

 • Primicima od nesamostalnog rada više se neće smatrati premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja do određene svote na temelju vjerodostojne dokumentacije. Svota će biti naknadno propisana Pravilnikom o porezu na dohodak.

Obrtnici i samostalne djelatnosti:

  • Izjednačio bi se porezni tretman otpisa pojedinih tražbina obveznika poreza na dohodak koji obavlja neku samostalnu djelatnost (obrt) s otpisima potraživanja kod obveznika poreza na dobit.
  • Ukidaju se izdavanja poreznih rješenja za paušalne obveznike poreza na dohodak- Na njih se „prevaljuje“ obveza samozaduživanja.

Ostale važne stavke izmjene Zakona o porezu na dohodak: 

1.) Podmirivanje osnovnih potreba fizičkih osoba

2.) Neprofitne organizacije 

3.) Nagrade učenicima

4.)  Isplate plaće bivšim djelatnicima

5.) Osnovni osobni odbitak 

6.) Uvid poduzetnika u primitke djelatnika

 


1. Podmirivanje osnovnih potreba fizičkih osoba

 • Fizičke osobe koje će ostvarivati dohodak po osnovi darovanje pravnih i fizičkih osoba za podmirivanje potreba kao što su troškovi prehrane, smještaja, odjeće, školovanje i slično, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javnim akcijama koje imaju opće korisnu svrhu, više neće na to morati plaćati porez.

2. Neprofitne organizacije 

 • Ukoliko će neprofitna organizacija isplatiti članovima uže obitelji preminulog člana neprofitne organizacije pomoć i potporu, isto se više neće smatrati dohotkom.Koje porezne promjene nas očekuju u 2020.godini?

3. Nagrade učenicima 

 • Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja izuzimaju se iz oporezivog cenzusa od 15.000kn.

4. Isplate plaća bivšim djelatnicima 

 • Prilikom isplate plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada, poslodavci će moći koristiti porezni odbitak (ispravlja se nepravda u korist radnika kako ne bi na povrat poreza iz svoje zadnji plaće morali čekati godišnji obračun poreza na dohodak i povrat od strane Porezne uprave).

5. Osnovni osobni odbitak 

 • Očekuje se je povećanje osnovnog osobnog odbitka s 3.800 kn na 4.000 kn (NE povećavaju se mjesečni iznosi za uzdržavane članove).

6. Uvid poduzetnika u primitke djelatnika 

 • Porezne promjene su uključile i poduzetnike. Dakle, porezna uprava omogućila je poduzetnicima uvid u već primljene neoporezive primitke njihovih radnika – uvid u primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca do određenog godišnjeg iznosa u poreznom razdoblju te radnik više neće imati obvezu dostavljati pismene potvrde o istom.

ZAKON O POREZU NA DOBIT

Proširiti će se primjena stope poreza na dobit od 12% na sve porezne obveznike koji su ostvarili ukupni prihod DO 7.500.000,00 kn.

Sadašnjih 3.000.000,00 ukupnih prihoda podiže se na 7.500.000,00 kn.

Oni čiji će ukupni prihod iznositi 7.500.00,00 kn i više, plaćati će porez na dobitak po stopi od 18%.

• Već pri utvrđivanju predujma poreza na dobit za 2020. godinu, poduzetnici koji u 2019. godini iskažu obvezu poreza na dobitak, ali su u 2019. ostvarili ukupni prihod do 7.5000.000,00 kn (red.br. 1. Obrasca PD za 2019.), mogu primijeniti stopu od 12%. Svi ostali primjenjuju stopu od 18%


Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je poreza na dohodak, po „sili zakona“ postaje obveznik poreza na dobit ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 7.500.000,00kn. Ovo postaje jedini kriterij za prelazak iz sustava poreza na dohodak u sustav poreza na dobitak. Visina ostvarenog dohotka, vrijednost dugotrajne imovine i broj zaposlenih – više nemaju značenje.

Koje porezne promjene nas očekuju u 2020.godini?
Koje porezne promjene nas očekuju u 2020.godini?

DETALJNO: 

Prag za utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu povećati će se s dosadašnjih 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn prihoda. I dalje je prelazak na novčano načelo isključivo odluka samog poduzetnika.

Porezno priznatim troškom smatrati će se i trošak vrijednosnog usklađivanja potraživanja koja su potraživanja predmet tužbe ili se zbog njih vodi ovršni postupak, ako su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili ako je postignuta nagodba s dužnikom koji nije povezana osoba, prema posebnom propisu u slučaju stečaja, arbitraže i mirenja. (U smislu porezno priznatog troška to se više NEĆE ograničavati samo na dužnike koji su obveznici poreza na dobitak.)

Kod prijave poreza na dobit za 2020. godinu bit će moguće otpisati zastarjela potraživanja do 5.000,00 kn po pojedinom kupcu –  neovisno o tome javlja li se u toj ulozi trgovačko društvo, obrtnik, zaklada, neprofitna organizacija, korisnik državnog proračuna itd. To znači da se više neće ograničavati mogućnost porezno priznatog otpisa samo na nepovezane osobe koje su obveznici poreza na dobit.

• U rashode darovanja i dalje ulaze plaćeni troškovi za zdravstvene potrebe fizičkih osoba, ali se predlaže da se oni prošire i na troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove.

• Neprofitne organizacije koje su po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ujedno i obveznici poreza na dobitak i dalje će imati mogućnost izbora plaćanja poreza u paušalnoj svoti. Prema novom prijedlogu Zakona to se odnosi na one neprofitne osobe koje u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarile prihode veće od 7.500.000,00 kn. U skladu s prijedlogom, spomenute neprofitne organizacije koje u 2019. po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvare prihod manji od 7.500.000,00, mogle bi u 2020. plaćati porez na dobitak u paušalnoj svoti.

Mijenjaju se rokovi za podnošenje prijave poreza na dobitak kod stečaja i likvidacije. Kod otvaranja stečajnog postupka, prijava poreza na dobitak podnosi se u roku od 30 dana od isteka poreznog razdoblja. Porezna prijava koja se odnosi na razdoblje od otvaranja do okončanja postupka likvidacije podnosi se u roku od 8 dana od isteka poreznog razdoblja.


ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM


ZAKON O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Pripremite se na vrijeme na porezne promjene vezane za motorna vozila.. 

Propisuje se uvjet za oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za srodnike koji rabljeno motorno vozilo stječu na temelju ugovora o darovanju.
• Uvjet za primjenu oslobođenja bio bi da je to vozilo prethodno registrirano na darovatelja.


ZAKON O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Posebni porez na kavu i bezalkoholna pića plaća se prema masi ili volumenu proizvoda ili udjelu šećera te prema udjelu kofeina,
metil-ksantina i taurina.

Udio šećera, kofeina, metil-ksantina i taurina utvrđuje se sukladno podacima označenim na
pakiranju ili etiketi koja je na nju zalijepljena prema propisima o informiranju potrošača o hrani ili
prema pratećem dokumentu na kojem se taj podatak nalazi te analitičkim postupkom u neovisnom akreditiranom laboratoriju.

Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza, a istu se obvezuje donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.


OPĆI POREZNI ZAKON

Predlaže se novi čl. 12. kojim bi se propisivala nedopustivost korištenja poreznih pogodnosti suprotno svrsi zakona. Tako se smatra da poslodavac ne bi trebao ugovarati druge načine obavljanja nekog posla koji ima obilježja nesamostalnog rada. Smatra se također nedopustivim stalna promjena organizacijskog oblika kada se za svaki ugovoreni posao koristi drugi organizacijski oblik s nižim poreznim stopama.

• Ako poduzetnik u isključivu svrhu korištenja niže porezne stope, izbjegavanja plaćanja poreza ili smanjenja porezne obveze koristi povezana društva, smatra se također korištenje pogodnosti koje nisu u skladu sa zakonom.

• U dijelu Općeg poreznog zakona koji uređuje poslovanje povezanih osoba u čl. 49. dodan je st. 3. koji uvjetuje priznavanje poslova između povezanih osoba samo ako bi i druge osobe koje nisu u takvom odnosu pod jednakim ili sličnim okolnostima ostvarile takve poslovne odnose.


MINIMALNA PLAĆA

Ono oko čega se uvijek pokreće tema su stope plaća i naknada. Naime, u posljednjih nekoliko godina smo imali nevjerojatan broj izmjena minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Tako se sjećam i plaće od 1.600,00 HRK (neto), pa sve do sadašnjeg minimalca od 3.000,00 HRK (neto).

U nastavku pogledajte izmjene u zakonu o minimalnoj plaći u Hrvatskoj.. 

Što mislite, kome se neće svidjeti povećanje minimalne plaće?


Dakle, mnogo promjena zar ne? Neke nam se sviđaju, neke su malo rizične i kritične, ali sve u svemu, kolektivno kao država i zajednica se krećemo ka svjetlu. 

2020. ČEKAMO TE!


MegaBooker i MiniMax :

Podatke za ovaj članak uzeli smo iz dolje navedenog izvora, koju je pripremila firma SAOP, u sklopu svog proizovda MiniMax, cloud računovodstvenog alata , a materijale je napravila Đurđica Mostarčić, ovl. računovođa.

Porezna reforma 2019.

http://www.minimax.hr/wp-content/uploads/2019/11/Mm-webinar-Porezne-izmjene-2020-%C4%90M.pdf

 

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Releated

Digitalizacija osnivanja tvrtki u Hrvatskoj

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta konačno je stavilo u pogon online osnivanje poduzeća (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrta. Zove se Start i operativno ga je uspostavila FINA. Prema informacijama iz ministarstva, informacijski sustav Start pruža uslugu po modelu sve na jednom mjestu. Pojednostavljena usluga pruža pozadinsko objedinjavanje dosadašnjih koraka u samo jednom, uz dostupnost u […]

Što turistička inspekcija kontrolira

Kako se najbolje pripremiti za turističku inspekciju?

Prisutstvovali smo Četvrtom regionalnom forumu obiteljskog smještaja Šibensko-Kninske županije te čuli izlaganja brojnih zanimljivih izlagača. Moglo bi se reći da je predavanje predstavnika turističke inspekcije pobudilo najviše zanimanja i otvorilo različite teme koje muče naše iznajmljivače.   Predstavnik službe turističke inspekcije – Područne jedinice Split, gosp. Edi Kevo je u svom izlaganju ukratko naveo koje […]