Domaćini, pročitajte svoja prava po pitanju energetskog certifikata i inspekcije!

2596_fit512Na žalost blagdansko novogodišnje raspooženje opterećeno je masovnom psihozom iščekivanja "dana D", 1.1.2016. kada će stupiti na snagu primjena članka 24. Zakona o gradnji. Naravno riječ je o "energetskom certifikatu" koji je postao najvažnije pitanje svih pitanja  2016. godine.

Ovo pitanje je potpuno zasjenilo primjenu "e visitor" sustava prijave gostiju koji se također primjenjuje od 1.1. 2016. i vezan je uz zakone kojima se reguliraju obaveze građana pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Ovaj sustav je jedan, između ostaloga, od ključnih elemenata sigurnosti Republike Hrvatske i njenih građana i posjetitelja u okolnostima globalne prijetnje terorizma. Ali "energetski certifikat" je važniji.

Čitajte dalje...


Obaveze prodavatelja, iznajmitelja, davatelja najma, zakupa i leasinga 

Podsjetimo se na taj famozni članak 24., stavak 2. alineje 1,  2, 3 i 4 :

"Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, dužan je :
1. prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinog posebnog dijela pribaviti energetski certifikat,
2.kupcu , najmoprimcu, zaupcu odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
3.energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga.
4.u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade

Nestručno, nesamostalno i pristrano provođenje postupka energetskog certificiranja

U članku 172. se navode kaznene mjere za OSOBE OVLAŠTENE ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE i energetski pregled zgrade... pa se pod stavkom 1 prekšajem smatraju "poslovi za koje je osoba ovlaštena, a ne obavlja ih stručno, samostalno ili nepristrano". Ovo je odgovor na brojne upite prevarenih građana koji su izradu certifikata povjerili nestručnim osobama. Nadzor nad ovlaštenim osobama provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (Glava 9. Nadzor, članak 156.).

Nadzor nad provedbom obaveza iz članka 24. stavak, 2 i 4

Inspekcija zadužena za kontrolu provedbe navedenih zakonskih odrebi je inspekcija nadležna za trgovinu (članak 156., stavak 3). Navedena inspekcija djeluje pri Ministarstvu gospodarstva. Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu raspolaže sa Sektorom tržišne inspekcije, Sektorom nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom, Sektorom nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama i Službom za unutarnji nadzor i zastupanje pred sudovima.

Zakon o inspekcijama u gospodarstvu

U članku 3. navedenog Zakona se kaže : 1. Inspekcijske poslove u području zaštite potrošača obavlja tržišna inspekcija. 2. Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa te propise Europske unije kojima se uređuje:
- zaštita ekonomskih interesa potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga
-opći sigurnosni zahtjevi za proizvode
-tehnički zahtjevi za proizvode, postupci ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, dokumenti o sukladnosti, isprave koje moraju imati proizvodi, označavanje, oglašavanje, obilježavanje i pakiranje proizvoda

- homologacija vozila i dijelova vozila
-zahtjevi energetske učinkovitosti proizvoda
- prodaja javnih usluga potrošačima te opći uvjeti pružanja javnih usluga
-obavljanje inspekcijskih i drugih poslova kada je to određeno posebnim propisima

Imate stan, iznajmljujete ga, recimo studentima, dali vam može Tržišna inspekcija doći u kontrolu energetskog certifikata?

U glavi 3., članku 20. stavku 1 propisuje se legitimacija inspektora sa službenim svojstvom, identitetom kojega predočavaju službenom iskaznicom i značkom. U stavku 2 se objašnjava djelokrug kompetencije nadzora: "Pod poslovnim prostorijama, u smislu ovog Zakona, razumijevaju se i stambene prostorije prijavljene kao POSLOVNI PROSTOR i druge prostorije, prijevozna sredstva i slično, u kojima nadzirana pravna i fizička osoba obavlja odobrenu djelatnost odnosno rad.

Iz navedenoga proizlazi da tržišna inspekcija NEMA nadležnost inspekcijskog nadzora u STANOVIMA KOJI NISU PRIJAVLJENI KAO POSLOVNI PROSTOR. Dakle navedena inspekcija, ovlaštena za kontrolu povedbe odredbi o davanju na uvid energetskog certifikata, nije ovlaštena uću u vaš stan u kojemu borave podstanari ili u bilo koji drugi stan koji nema status POSLOVNOG PROSTORA. Da bi stan imao status poslovnog prostora, vlasnik mora ishoditi rješenje o prenamjeni stambenog u poslovni prostor.

Ustavna odredba o nepovredivosti doma

U Ustavu Republike Hrvatske u članku 34. posebno se ističe nepovredivost doma : "Dom je nepovrediv. Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži. IZUZETAK  :"U skladu sa uvjetima što ih predviđa zakon, redarstvene vlasti (policija o.a.) mogu i bez sudskog naloga ili privole držatelja stana uću u dom ili prostorije te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka, ako je to neophodno radi izvršenja NALOGA O UHIĆENJU ili radi HVATANJA POČINITELJA KAZNENOG DIJELA, odnosno OTKLANJANJA OZBILJNE OPASNOSTI PO ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI ILI IMOVINE VEĆEG OPSEGA. Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjeojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.

Kratki rezime

Ako iznajmljujete stan stanoprimcu (na kraći rok), dajete ga u najam (na duži rok), dajete ga na leasing ili prodajete dužni ste unajmitelju, najmoprimcu, korisniku leasinga ili kupcu uručiti kopiju energetskog certifikata pri sklapanju navedenih ugovora.

Ova obaveza počinje teći od 1.1. 2016. Kontrolu te obaveze vrši TRŽIŠNA INSPEKCIJA ali bez ovlasti ulaska u vaš DOM, odnosno STAN koji nije u statusu POSLOVNOG PROSTORA.

U svoj DOM, odnosno stan niste dužni primiti NIKOGA bez obzira na iskaznice, ovlaštenja i sl. BEZ SUDSKOG PISANOG NALOGA.

Ako u svom stanu pružate ugostiteljsku uslugu temeljem rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata, dužni ste omogućiti nadzor istog TURISTIČKOJ INSPEKCIJI za nadzor poštivanja odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te CARINU za nadzor obaveza iz Zakona o boravišnoj pristojbi i turističkoj čanarini. Po pitanju izvršenja poreznih obveza nadležna je POREZNA UPRAVA, koja vas može pozvati da se očitujete o mogućim dugovanjima po poreznim rješenjima.

Naravno CARINA je zadužena i za nadzor svih oblika nelegalne djelatnosti, ali u STAN ili DOM  može ući samo uz PISANI SUDSKI NALOG. 

Preporučamo vam da se držite navedenih građanskih prava, da branite nepovredivost svog doma, da ovlaštene inspektore zatražite identifikacijsku iskaznicu, prepišete podatke sa iste, utvrdite vrijeme, datum i razlog nadzora. Ako sumnjate na ovlaštenje zatražite kontakt sa nadležnom osobom ili svojim odvjetnikom. Ako osobe nedopušteno žele ući u vaš dom, nazovite dežurnu službu najbliže policijske postaje. Ako se ne slažete sa konstatacijama iz zapisnika ovlaštene inspekcijske službe, nemojte potpisati isti, zatražite mogućnost pisanog iskaza o odbijanju potpisivanja tako sročenog zapisnika te jednu kopiju zadržite za sebe. O navedenom obavijestite svog odvjetnika.

 
Korisni konatakti:
Društvo za zaštitu potrošača: 072 414 414
Hrvatska odvjetnička komora: 01 61 65 200
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske: 01 4591 888, [email protected]
Policija RH , hitni pozivi: 192
Poziv za žurnu pomoć: 112

Pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu stoga ne iznajmljuju, ne daju u najam, na  leasing i ne prodaju svoj objekt. Oni su domaćini koji gostima pružaju ugostiteljsku uslugu u svom domu, domaćinstvu sukladno posebnim propisima zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Pri tome snose i sve troškove obavljanja takve djelatnosti a gosti plaćaju ugostiteljsku uslugu.
 
Nedo Pinezić
Ilustracija: blogs.cantoneseclass101.com

10 thoughts on “Domaćini, pročitajte svoja prava po pitanju energetskog certifikata i inspekcije!

 1. Neću ni čitati koje ste sve nebuloze svi napisali.EC nije potreban !!!! kao što smo mi neki i tvrdili. Danas je to izjavio novi ministar.
  Najgore od svega je ŠTO SMO MI SVI TO NAPRAVILI I PLATILI !!!!!! TKO ĆE NAM VRATITI NOVAC GOSPODINE MINISTRE.Isto je bilo i sa lječničkim potvrdama plaćali imali pa više ne treba.
  Mislim iskreno da vi tu nas sve brkate na KIubu iznamljivača.

 2. Želim jasan i kratak odgovor na pitanje

  Moram li imati EC ?

  za apartman 100 m2 za kojeg imam rješenje izdata sa strane Ureda za Turizam
  odobrenja za pružanje ugostiteljski usluga u domaćinstvu , iznajmljivanje jednog apartnana
  Rješenje je upisano u Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu

  tu se koristi rijeć iznajmljivanje … ?

  u istoj kući, moj sin drugi vlasnik ima isto rješenje za drugi apartman u kojem boravi zimi i zseli se 4 mjeseca da primi turiste .

  Hvala na “pravni” odgovor sa DA morate ima EC ili NE ne morate imati EC
  mi obicni iznajmljivaći drugi odgovor ne trebamo

   1. ovdje pise da treba
    ENERGETSKA UČINKOVITOSTEnergetsko certificiranje zgradaNa koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja?
    Na koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja?
    Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.

    Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

    A. stambene zgrade:

    s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
    sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.
    B.1. nestambene zgrade:

    uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene,
    školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,
    bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi,
    hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),
    sportske građevine,
    zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),
    ruge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),
    B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.

    Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Releated

Posebna promotivna ponuda za naše Iznajmljivače

Predstavljanje tvrtke Intertekstil Stanić Intertekstil Stanić d.o.o. je poznati hrvatski uvoznik i proizvođač kućnog tekstila. S ponosom ističemo vodeću poziciju u području kućnog tekstila u Hrvatskoj, jer je ona rezultat preko 25-godina promišljenog i profesionalnog rada i jasne vizije. Posebno mjesto zauzima naš HORECA KANAL prodaje, koji je u vrijeme turističke ekspanzije naše zemlje dosegao […]

Digitalizacija osnivanja tvrtki u Hrvatskoj

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta konačno je stavilo u pogon online osnivanje poduzeća (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrta. Zove se Start i operativno ga je uspostavila FINA. Prema informacijama iz ministarstva, informacijski sustav Start pruža uslugu po modelu sve na jednom mjestu. Pojednostavljena usluga pruža pozadinsko objedinjavanje dosadašnjih koraka u samo jednom, uz dostupnost u […]